Can I use Pokémon Bank to evolve Pokémon that evolve through trading?

Follow