What are Pokémon licenses in Pokémon UNITE?

Follow